นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

Languages :

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (“สมาคมฯ”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านสมาชิก ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เป็นข้อมูลที่สมาคมฯให้ความสําคัญอย่างยิ่ง โดยสมาคมฯรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษา และประมวลผล โดยสอดคล้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เมื่อท่านในฐานะสมาชิกตกลงลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และ/หรือเข้าใช้บริการต่างๆ ในฐานะสมาชิกของทางสมาคมฯ รวมถึงกรณีอื่นที่ท่านอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน ให้แก่ สมาคมฯ หรือให้ความยินยอมใดๆ แก่สมาคมฯในการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ว่าในลักษณะใด ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนด ที่ระบุไว้ในนโนยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สมาคมฯจะถือว่า ท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติม โดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่ สมาคมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการหรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ อย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้ทางสมาคมฯดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้นี้ สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆแก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยสมาคมฯ แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของสมาคมฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือการให้บริการอื่นของสมาคมฯ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งสมาคมฯไม่มีอํานาจควบคุม ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวเป็นส่วนที่สมาชิกต้องทําความตกลงและศึกษา เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทางสมาคมฯอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของสมาคมฯ ทั้งนี้ สมาคมฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจําเป็นสําหรับการให้บริการในส่วนของสมาชิกและการให้บริการอื่นของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อการใช้บริการ การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯและท่านในฐานะสมาชิก การนําเสนอสินค้า บริการใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง กระ บวนการในการวางแผนเกี่ยวกับบริการใหม่ในอนาคตของสมาคมฯ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทสมาคมฯมี ความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลมี ดังนี้

1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านซึ่งต้องกรอกเข้ามาในใบสมัครเป็นสมาชิก หรือใบสมัครใช้บริการ รวมถึงแบบฟอร์มอื่นๆที่ท่านได้นําส่งและสื่อสารกับสมาคมฯ (เช่น ใบแจ้งการพักเป็นสมาชิก ใบแจ้งการขอใช้สิทธิต่างๆ ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก) โดยเฉพาะข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ รวมถึงข้อมูลเลขประจำตัวสมาชิก เป็นต้น

2.ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ซึ่งอาจเป็นกรณีการให้ข้อมูลระหว่างการสมัครสมาชิก หรือการให้ข้อมูลในกรณีติดต่อในกรณีอื่นๆ เช่น การร้องเรียน การแจ้งของหาย เป็นต้น

3.ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น รายการและรายละเอียดธุรกรรมการใช้บริการของท่านจากสมาคมฯ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการทําธุรกรรมต่างๆ ที่สมาชิกดําเนินการผ่านระบบสมาชิก  หรือเว็บไซต์ของสมาคมฯ  รวมถึงข้อมูลการชําระเงินที่ท่านชําระให้แก่สมาคมฯ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชําระค่าสินค้าและบริการ

4.ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตําแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่สมาชิกใช้เชื่อมต่อกับระบบของสมาคมฯ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน

5.ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้ เกี่ยวกับลักษณะการทําการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสํารวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใดๆ ของสมาคมฯ รวมถึง ข้อมูลความสนใจของท่านทสมาคมฯอาจใช้ในการประเมินออกแบบสินค้า และบริการที่อาจตรงกับ ความต้องการและความสนใจของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง ภาพถ่าย และบทสัมภาษณ์ต่างๆของท่าน

6.กรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามนิยามของกฎหมาย ได้แก่ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า เป็นต้น

7.ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ท่านอาจให้แก่สมาคมฯ ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่สมาคมฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:

1.ท่านติดต่อกับสมาคมฯ (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)

2.ท่านส่งข้อมูลของท่าน เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือการใช้บริการจากสมาคมฯ รวมถึงการใช้สิทธิในรูปแบบต่างๆกับทางสมาคมฯ ไม่ว่าจะดําเนินการผ่านรูปแบบกระดาษ ผ่านโทรศัพท์ ผ่านอีเมล หรือรูปแบบออนไลน์อื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media

3.ท่านเข้าร่วมการทําแบบสํารวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น

4.ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสมาคมฯ (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของสมาคมฯ หรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม) และ/หรือ

5.ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สมาคมฯ ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) แล้ว สมาคมฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อการเปิดเผยให้แก่สมาคมฯ เช่น การให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว สมาคมฯจะถือว่า ท่านรับทราบว่า ในการให้ข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สมาคมฯเชื่อและจะถือว่า ท่านได้ให้ความยินยอมหรือ ให้สิทธิแก่ บุคคลดังกล่าว ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ สมาคมฯแล้ว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ สมาคมฯ จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

1.การตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ความเป็นสมาชิกที่ท่านอาจมีกับสมาคมฯ ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดความเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆของเว็บไซต์    การตรวจสอบธุรกรรมการใช้บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ    ของสมาชิกทอาจนําไปสู่การชําระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆของสมาชิก ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่เกี่ยวข้องของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับสมาชิกแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสนับสนุนต่างๆ รวมถึงสอบถาม เกี่ยวกับการใช้ สิทธิต่างๆ ที่ท่านอาจดําเนินการ

2.การส่งข้อมูลให้แก่ท่าน ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านได้กําหนดตั้งค่าไว้ สําหรับข้อมูลสิทธิประโยชน์ บริการ และกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของท่าน และที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน

3.การสร้าง และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สมาคมฯมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและ การควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทาง การติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

4.การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อสมาคมฯ (เช่น เพื่อการตอบคําถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)

5.การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการที่สมาคมฯจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาคมฯและท่าน

6.การป้องกัน และตรวจสอบการกระทําที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของสมาคมฯ เช่น การป้องกันและการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสมาคมฯ

7.การเข้าถึงข้อมูลการเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆที่สมาคมฯจัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วม ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้

8.การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่สมาคมฯอาจมีและต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทําบัญชีและภาษีหรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

9.จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

สมาคมฯมีความจําเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังคงสมาชิกภาพกับทางสมาคมฯ และตลอดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สมาคมฯสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพอีกเป็น ระยะเวลา 3 ปีทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครขอคืนสมาชิกภาพ หรือการติดต่อกลับในช่วงระยะเวลาดังก่าว และเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่สมาคมฯอาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งสมาคมฯอาจเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและ จําเป็นในการดําเนินการดังกล่าว และสําหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่สมาคมฯ สมาคมฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่สมาคมฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่สมาคมฯ จะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีความจําเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือ ตาม กฎหมายที่สมาคมฯมีต่อท่าน:

1.เปิดเผยให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของสมาคมฯที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทํางานของระบบหรือบริการของสมาคมฯ ทั้งนี้สมาคมฯจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐาน เท่าที่จําเป็นเท่านั้น

2.ข้อมูลต่างๆในการให้บริการของสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว สมาคมฯ รับประกันการตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เป็นระดับพิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

3.เพื่อความจําเป็นในการปกป้องและต่อสู้สิทธิใดๆของสมาคมฯ หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯรับประกันจะดําเนินการดังกล่าวเท่าที่จําเป็นด้วยจุดประสงค์ที่จํากัดและชัดเจนเท่านั้น

4.ในกรณีที่สมาคมฯมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคําพิพากษา หรือคําสั่งของหน่วยงานราชการ สมาคมฯอาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว โดยสมาคมฯจะดําเนินการเพียงเท่าที่จําเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

5.หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้สมาคมฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

Cookies ที่สมาคมฯใช้ในการให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของสมาชิก ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิก ทั้งนี้เพี่อรับประกันประสิทธิภาพในการทํางานให้บริการของเว็บไซต์ของสมาคมฯให้แก่สมาชิก โดยสมาคมฯอาจใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต่อไปนี้

1.Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจําเป็นอย่างมากต่อการทํางานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่สมาชิกผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

2.Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทําหน้าที่จดจําสิ่งที่สมาชิกเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนําเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้นตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทําหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานแต่ละส่วนของเว็บไซต์และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทําหน้าที่ในการจดจําสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของสมาชิก  เพื่อนําเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน

สําหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น สมาคมฯขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบว่า ทางสมาคมฯมีความจําเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากสมาคมฯไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว สมาคมฯย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านสมาชิกได้ และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน สมาคมฯจะใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ เฉพาะที่ได้ระบุไว้สําหรับแต่ละประเภท Cookies

แม้ว่า การใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทํางานของเว็บไซต์แก่ท่านสมาชิก แต่หากสมาชิกต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกต้องรับทราบว่า การดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานให้บริการ ของเว็บไซต์ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สําหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว

คํารับประกันการดําเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

สมาคมฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ สมาคมฯจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึง มาตรการ ดังนี้

1.การเก็บและใช้ข้อมูลในลักษณะนิรนาม   (Anonymization) ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการแยกส่วนของข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลออกจากข้อมูลส่วนอื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการที่บุคคลซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถดําเนินการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้

2.กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล (ถ้าจําเป็น) และการจํากัดขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ทั้งทางด้านกายภาพและผ่านทางระบบ โดยต้องมีระบบในการบันทึกเพื่อการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

3.กระบวนการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังความเสี่ยงในการถูกโจมตีเพื่อการขโมย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยสมาคมฯจะกําหนดการตั้งค่าและดําเนินการตรวจสอบระบบอย่างเป็นปกติและเหมาะสม พร้อมทั้งกําหนดแผนในการดําเนินการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการรายงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด

4.กรณีของการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก สมาคมฯกําหนดการทําข้อตกลง ระบุชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมทั้งกําหนดกระบวนการในการบริหารจัดการ กรณีเกิดเหตุละเมิดขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

สมาคมฯเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของสมาคมฯ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกําหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

1.สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

2.สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สมาคมฯทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือ ใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

3.สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.สิทธิขอให้ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจําเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม

5.สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจําเป็น

6.สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่สมาชิกเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

สมาชิกสามารถติดต่อมายังสมาคมฯ เพื่อดําเนินการขอใช้สิทธิข้างตนได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่สมาคมฯ แจ้งไว้โดยสมาคมฯจะแจ้งผลการพิจารณาคําร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ:สมาคมราชกรีฑาสโมสร
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ช่องทางการติดต่อ :020287272
อีเมล:sportsclub@rbsc.org